Dette sæt regler er udarbejdet af bestyrelsen for Grundejerforeningen Svellebakken og vedtaget på
foreningens generalforsamling i 2021. Det er formålet, at reglerne skal tjene som et fælles værdigrundlag for
foreningens medlemmer, og således medvirke til at bevare herligheden i vores område.

Vedligeholdelse af træer og buske
Det påhviler alle grundejere at vedligeholde deres træer og buske således, at naboer og andre
medlemmer af Grundejerforeningen Svellebakken ikke bliver generet heraf.
Ejere af grunde med facade mod Svellebakken elle Tjørnebakken skal holde rabatten fri og nedklippet,
således at der sikres bedst mulig passage og gode oversigtsforhold.

Anvendelse af motordrevne maskiner og haveredskaber
Anvendelse af motordrevne maskiner og haveredskaber bør ske under hensyntagen til naboer. Det skal
således tilstræbes, at arbejde med sådanne udføres indenfor følgende tidsrum:
Lørdage
09.00 til 16.00
Søn- og helligdage
09.00 til 13.00
Øvrige dage i skolernes ferier
09.00 til 18.00
Alle øvrige dage
Uden begrænsninger

Færdsel på veje
Svellebakken og Tjørnebakken er foreningens ejendom, hvorimod stikvejen tilhører de tilstødende
grundejere. Al færdsel skal ske under stor hensyntagen til både naboer og svage trafikanter. Maksimal
hastighed er 20 km i timen.
Der må ikke parkeres på hverken Svelle- eller Tjørnebakken

Adfærd på fællesareal og badestrand
Fællesarealet er foreningens ejendom. Bestyrelsen varetager, at arealet bliver vedligeholdt og græsset
bliver slået. Arealet kan anvendes af foreningens medlemmer til rekreative formål, under hensyntagen til
de omkringboende naboer. Der må ikke efterlades sten og affald på arealet. Hunde skal føres i snor på
både fællesareal og badestrand.
Det er kun medlemmer af foreningen der kan have både liggende på fællesareal og strand. Bådmærkater
til påklæbning udleveres af foreningens formand. Både skal placeres i den østlige ende af stranden.
Sejlads og opankring af både skal ske således, at dette ikke er til gene for badende. Vinteroplagring skal
ligeledes ske i den østlige ende af fællesarealet.
Der må ikke afbrændes have- og grenaffald på stranden.
Det tilstræbes, at foreningens medlemmer indkaldes én gang årligt til ”rensning af fællesareal og
strand”, med henblik på pleje af foreningens ejendom.

Afværgelse af brandfare
Raketter og andet fyrværkeri må ikke affyres i området.
I henhold til kommunens hjemmeside er afbrænding af haveaffald forbudt.
Ved hver ejendom skal der forefindes en branddasker, som er offentlig tilgængelig.
Der må ikke på ejendommen oplagres større bunker af tørre grene og kvas.

Byggeri
Byggeri skal, som udgangspunkt iflg. den tinglyste deklaration, godkendes af bestyrelsen.
I forbindelse med byggeri, eller øvrige større entreprenørmæssige opgaver, opfordres medlemmet i den
aktuelle sag til at pålægge sine materialeleverandører og entreprenører/håndværkere at træffe de
nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af skader på vejene i forbindelse med deres respektive
leverancer/ydelser.
Skader på vejene, som følge af leverancer til og/eller byggeri på et medlems parcel, er det pågældende
medlem forpligtet til for egen regning at retablere.
Forud for byggeri, som bestyrelsen skal godkende, kan bestyrelsen foretage fotodokumentation af
vejenes tilstand før byggeriets påbegyndelse og tilstanden efter byggeriets afslutning.
Skader på vejene, som fotodokumentationen måtte vise opstået i byggeperioden, skal retableres ved det
pågældende medlems foranstaltning og for det pågældende medlems regning, i det omfang skadernes
årsag kan henføres til det pågældende byggeri.
Sker dette ikke inden en rimelig frist, foranstalter bestyrelsen retablering for det pågældende medlems
regning.

Andet
Der henvises i øvrigt til de på grundene tinglyste servitut bestemmelser.

svellebakken.dk